I/33 Náchod- rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků, II.etapa

Úvod > Informace pro veřejnost > Informace pro řidiče > I/33 Náchod- rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků, II.etapa

8. 3. 2017

V letošním roce bude pokračovat stavební akce „I/33 Náchod- rekonstrukce silnice a přilehlých chodníků, II.etapa v rámci které je modernizována páteřní komunikace Náchoda od křižovatky ulic Českoskalická a Dobenínská až po vjezd do areálu společnosti Ametek z ulice Běloveská.  

Rekonstruovaná komunikace byla rozdělena do čtyř samostatných úseků (č. 101 až 104), přičemž pozornost stavařů v roce 2016 byla upřena na její východní část. Došlo k dokončení úseku mezi okružní křižovatkou (dále jen OK) Pražská-Běloveská (tzv. Čedok) a OK u Slávie (úsek č. 103). Dále se podařilo opravit část ulice Běloveská, konkrétně část od OK Čedok až po křižovatku ulice Běloveská a ulice 1.máje (úsek č. 104).

V letošním roce budou probíhat stavební práce na více úsecích současně. V první řadě bude dokončena rekonstrukce ulice Běloveská (úsek č. 104), tedy oprava silnice od supermarketu „Penny“ až po vjezd do areálu společnosti Ametek.

Souběžně budou zahájeny práce na modernizaci úseku od křižovatky ulice Českoskalické a Pražské až po OK u Slávie (úsek č.102). Jedná se o nejdelší úsek celé rekonstrukce a zároveň pohledu dopravní obslužnosti města k nejzásadnější části modernizace, která ovlivní nejen obyvatele přímo sousedící s dotčenou komunikací, ale i podniky dopravně závislé na opravované tepně města.

Konečně poslední částí bude úsek od křižovatky ulice Českoskalické a Pražské až po křižovatku ulic Českoskalické a ulice U Cihelny (úsek č.101).

Výše popsané stavební práce budou probíhat souběžně s tím, že po celou dobu stavebních prací bude v každém z úseků zachován min. jeden dopravní pruh (úseky 102 a 104). Tam, kde to šířkové poměry opravované komunikace dovolí (úsek č. 101), bude zachován obousměrný dopravní provoz po celou dobu rekonstrukce.

Z hlediska chronologie a organizace stavby se počítá se zahájením stavebních prací k datu 18.03.2017 s tím, že nejprve bude opravena pravá (myšleno z pohledu směrodatného staničení stavby, tj. od Hradce Králové do Polska) polovina mezinárodní komunikace a po jejím dokončení bude dopravní provoz sveden na již opravenou část a zahájí se stavební práce na levé polovině. Předpokládané dokončení první fáze, tj. pravé části komunikace, se předpokládá v měsíci červenci.

Jak již bylo avizováno výše, stavba si vyžádá značná dopravní omezení nejen ve městě Náchodě, ale i jeho okolí. Nákladní doprava směřující od polských hranic bude, stejně jako v předchozích letech, kdy probíhaly stavební práce na OK u Slávie či Ok Čedok, odkloněna na objízdnou trasu vedenou po silnici I/14 na Trutnov a následně na Jaroměř. Nákladní doprava od Hradce Králové bude mít umožněn průjezd městem po daném koridoru s omezenou možností odbočení do přilehlých ulic opravovaných úseků. V neposlední řadě autobusové dopravě bude umožněn vjezd a výjezd do města dle pravidel osobní dopravy, jež bude direktivně směřována okolními ulicemi jako v loňském roce s tím, že konkrétní průjezdnosti ulic a možnosti odbočit do ulic přilehlých k páteřní komunikaci jsou zakresleny v přiložených schématech jednotlivých úseků.